• 1. Organizator
 1. O Organizatorem szkoleń jest firma Patrycja Zielińska Lashes & Brows NIP: 522-23-13-274; REGON: 140557464 z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 17/1, 02-170.
 • 2 Uczestnicy i warunki
 1. W szkoleniach prowadzonych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba spełniająca określone przez Organizatora wymagania.
  2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje po kontakcie telefonicznym, osobistym bądź mailowym.
  3. Warunkiem dokonania rezerwacji na szkolenie jest podanie danych osobowych oraz dokonanie płatności.
  4. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zadatku na poczet szkolenia w wysokości 15% na konto organizatora w terminie do 2 dni po dokonaniu rezerwacji, a pozostała część należności w dniu szkolenia.
  Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość zapłaty całej kwoty za szkolenie przelewem lub osobiście.
  Wpłacony zadatek na poczet szkolenia jest bezzwrotny.
 • 3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa
 1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt pisemny bądź telefoniczny.
  2. W przypadku zdarzeń losowych i sytuacji niezależnych od uczestnika, ma on prawo do zmiany terminu szkolenia, o czym należy poinformować Organizatora nie później niż 14 dni przed planowanym szkoleniem, wówczas uczestnik nie traci wpłaconego na poczet szkolenia zadatku.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przepada cała kwota zapłaconego zadatku za szkolenie.
 • 4 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do 4 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
  2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

REGULAMIN 

Wstęp

Organizatorem szkoleń jest firma Patrycja Zielińska Lashes & Brows NIP: 586-234-21-78; REGON: 382696280 z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 17/1, 02-170
(a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, poprzez dokonanie Rezerwacji
(b) Rezerwacja rozumie się przez to dostarczenie Organizatorowi drogą mailową, osobiście lub telefonicznie danych kontaktowych Uczestnika (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa i adres firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)– Dokonanie Rezerwacji jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Informacje ogólne

Szkolenia skierowane są do osób pragnących rozwinąć swoją umiejętności i pogłębić swoją wiedzę.

Uczestnik szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Patrycja Zielińska Lashes & Brows jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty zadatku za szkolenie w wysokości 15 % wartości szkolenia na podany numer konta najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

Organizacja szkolenia

Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na cztery dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik szkolenia, który wpłacił zadatek, może wystąpić do Organizatora o przesunięcie terminu szkolenia z przyczyn niezależnych od niego lub losowych zdarzeń , jego zadatek zostaje przeniesiony na nowy termin szkolenia. W innym przypadku jeśli uczestnik zrezygnuje lub nie stawi się na szkolenie, zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu szkolenia

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia.

Zmiana szkoleniowca

Organizator ma prawo zmienić osobę prowadzącą szkolenie z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego szkoleniowca. Zmiana nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.
Cena szkolenia i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, modelki, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. O ochronie danych osobowych jest Patrycja Zielińska Lashes & Brows z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 17/1, NIP: 522-23-13-274 reprezentowana przez Patrycję Zielińską. Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Patrycja Zielińska. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzaniem danych osobowych, można wysłać zapytanie na adres e-mail: szkolenia@patrycjazielinska.pl,
2. Kursantka podpisała niezbędną zgodę do przetwarzania danych osobowych, wizerunkowych, oraz danych wrażliwych
3. Administrator oświadcza, że przekazywane dane są pozyskane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Administrator oświadcza, iż podjął środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenia otrzymanych od kursantki danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Kursantka ma prawo w każdym czasie w godzinach pracy spółki, wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany i żądania usunięcia. Jednakże jeśli chodzi o dane wizerunkowe, to kursantka ma prawo do żądania ich usunięcia, po czasie wynikającym z zawartej z nią umowy powierzenia. Cofnięcie zgody, nie wpływa na udzielone we wcześniejszym czasie zgody.

Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 1. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora szkolenia nie później niż 4 dni przed szkoleniem
  2. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
  3. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu.
  4. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
  5. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
  6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką.
  7. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu. Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z danymi gabinetu. Na życzenie klienta certyfikaty mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
  8. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.